Artikel 1

 

De volgende voorwaarden gelden voor elk aanbod gedaan door Emotion Wear BV, hierna aangeduid als “42195” of “wij”, elke bestelling geplaatst bij 42195 en elke overeenkomst die tot stand komt via de 42195 webshop () .

 

Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer gebruik te maken van deze site. Door deze site te gebruiken en/of daarop een bestelling te plaatsen, aanvaardt u gebonden te zijn door onderstaande Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk geen gebruik te maken van deze site en bijgevolg geen bestellingen te plaatsen.

 

Artikel 2         Identiteit van de onderneming

 

Een overeenkomst komt via deze website tot stand met volgende vennootschap:

 

42195.be , Emotion Wear BV naar Belgisch recht

BE 0765.307.729

Ankerrui 9 – 2000 Antwerpen

hello@42195.be

T: 0476 27 60 12

 

Artikel 3         Gebruik van de website

 

Door 42195.be te bezoeken en door hierop bestellingen te plaatsen verbindt u zich ertoe:

 

 • enkel informatie te vergaren en/of geldige bestellingen te plaatsen;
 • geen valse bestellingen te plaatsen. Valse bestellingen zullen wij weigeren of annuleren. Tevens zullen de bevoegde overheden worden verwittigd;
 • volledige en correcte gegevens mee te delen, hiertoe behoren mail, adres en naam. Indien deze gegevens medegedeeld worden, geeft u ons ook de toelating om deze gegevens te verwerken conform ons Privacy- en Cookiebeleid.

 

Artikel 4         Het aanbod

 

Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de producten, hierin begrepen het materiaal gebruikt. Indien 42195 gebruik maakt van foto’s ter illustratie van de producten, zullen deze foto’s waarheidsgetrouw zijn. 42195 staat er voor in dat de producten vermeld op site overeenkomen met de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. Als bepaalde producten niet meer in stock zijn, zullen wij u hieromtrent informeren en u de mogelijkheid aanbieden een vervangingsproduct aan te kopen. Indien u geen vervangingsproduct wenst te bestellen, dan zal 42195 elk eventueel gestort bedrag terugbetalen.

 

Artikel 5         Bestelling van de producten

 

Een overeenkomst met 42195 komt tot stand na het doorlopen van de volgende drie stappen, namelijk de aanvaarding van het aanbod door de klant, de bevestiging door 42195 van de aanvaarding van het aanbod en de betaling door de klant van de aankoopprijs. Zo lang de drie voorgaande stappen niet doorlopen zijn, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6         Levering

 

Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en van mogelijke vertragingen door externe factoren doet 42195 er alles aan opdat de bestelling binnen de leveringstermijn, zoals opgegeven ten tijde van de aankoop van de producten, uitgevoerd kan worden en in elk geval, binnen een maximum termijn van 30 dagen vanaf bevestiging van de bestelling. Bij het verstrijken van die termijn zal 42195 de klant in kennis stellen van de vertraging en de redenen hiertoe, met de mogelijkheid de overeenkomst zonder kosten te beëindigen.

 

Bij de bestelling van de producten zal de klant alle nodige informatie meegeven opdat identificatie van de klant en levering op het juiste adres mogelijk is. Vertragingen of niet-levering die voortvloeien uit de incorrecte mededeling van gegevens, kan nooit aanzien worden als een fout van 42195.

 

De goederen worden geacht als zijnde geleverd vanaf het ogenblik dat de klant of een derde die is aangewezen voor de klant, het materieel bezit verwerft van de producten door de ondertekening van het ontvangstbewijs op het adres vermeld op de bestelling.

 

Artikel 7         Onmogelijkheid te leveren

 

In geval van onmogelijkheid om uw bestelling te leveren, zullen wij pogen een veilige plaats te vinden om er uw pakket te deponeren. Indien wij geen veilige plaats vinden, zal uw bestelling terugkeren naar ons. Wij zullen ook een bericht achterlaten dat u de plaats opgeeft waar uw bestelling zich bevindt en de contactinformatie om over te gaan tot een nieuwe levering.

Indien de bestelling nog steeds niet geleverd kon worden, om redenen die niet aan ons toe te schrijven zijn, na een termijn van 30 dagen volgende op de datum waarop de bestelling voor de eerste maal is aangeboden bij het adres gegeven bij de bestelling,  zullen wij ervan uit gaan dat u de overeenkomst wenst te beëindigen, met teruggave van de koopprijs.

 

 

 

Artikel 8         Overdracht van risico en eigendom

 

Vanaf het ogenblik van de levering gaan de risico’s verbonden aan het product over op de klant.  De eigendom van het gaat over van zodra 42195 de volledige betaling heeft ontvangen, zijnde de koopprijs en de leveringskosten.

 

Artikel 9          Prijs en betaling

 

De prijzen, zoals vermeld bij de producten op de site van 42195 zijn inclusief de wettelijke BTW, met uitzondering van de verzendkosten die toekomen bovenop het bedrag.

 

Het is mogelijk dat vergissingen voorkomen in de prijs van het product op de website, in dit geval zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u voorstellen uw bestellingen te bevestigen tegen de correcte prijs ofwel uw bestelling te annuleren. Indien wij niet in de mogelijkheid verkeren u te contacteren, zullen wij de bestellen als geannuleerd beschouwen met een volledige terugbetaling van de betaalde bedragen.

 

De betaling van de producten zal met de volgende kaarten kunnen; visa, mastercard en bankcontact.

 

Artikel 10      Herroepingsrecht

 

U hebt het recht de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product te herroepen binnen een termijn van 30 dagen zonder een reden op te geven. De termijn vangt aan op het ogenblik dat de klant de bestelde producten ontvangen heeft.

 

Om uw herroepingsrecht te doen gelden, dient u 42195 te informeren van uw beslissing om het contract te beëindigen. De herroeping kan gebeuren per e-mail of per telefoon naar het adres vermeld in artikel 2. De klant kan gebruik maken van het herroepingsformulier (link) maar is hiertoe niet verplicht.

 

Na het informeren van 42195, zal de klant over een periode van 14 dagen beschikken om de geleverde producten in originele staat en in originele verpakking terug te zenden naar het adres zoals vermeld in artikel 2. Bij niet-tijdige terugzending van de goederen, zal de overeenkomst geldig zijn en zal de herroeping nietig zijn. De directe kosten opgelopen ten gevolge van de beslissing tot herroeping van de bestelling zullen ten koste van de klant zijn.

 

Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige herroeping van de bestelling, ligt bij de klant.

 

Indien de klant beslist tot herroeping van de bestelling en bijhorende overeenkomst, zal 42195 alle reeds gestorte bedragen terugbetalen, met inbegrip van de verzendingskosten binnen de kortst mogelijke termijn en maximaal 14 dagen na het ontvangen van de teruggezonden producten. Een volledige terugbetaling van de goederen zal echter enkel geschieden, indien de producten worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Vervolgens mogen de producten niet beschadigd, vuil, gewassen, veranderd of gedragen zijn. De terugbetaling zal geschieden volgens dezelfde betaalmethode als waarmee de klant initieel heeft betaald behalve indien u een andere betaalmethode aanvaardt zoals voorgesteld door 42195.

 

De verzendingskosten voor terugzending van het product zijn ten laste van de klant.

 

Artikel 11      Terugzending van gebrekkige producten

 

Indien bij levering van de bestelde goederen blijkt dat de goederen niet conform de bestelling zijn, zal de klant 42195 hiervan op de hoogte stellen via mail of per telefoon.

 

Na kennisgave dient de klant het product te retourneren naar het adres vermeld in artikel 2, vergezeld met het aankoopbewijs.

 

Wij zullen aandachtig het product onderzoeken en u binnen de kortst mogelijke termijn laten weten of terugbetaling of vervanging van het product mogelijk is. De vervanging of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden producten.

 

In geval van terugbetaling zal 42195 alle reeds gestorte bedragen integraal terugstorten, met inbegrip van alle verzendingskosten. De terugbetaling zal geschieden volgens dezelfde betaalmethode als waarmee de klant initieel heeft betaald behalve indien u een andere betaalmethode aanvaardt zoals voorgesteld door 42195.

 

Artikel 12      Wijziging van maat

 

Indien u de verkeerde maat heeft besteld, dan kan u een wijziging aanvragen. 42195 zal u kosteloos een andere maat versturen op voorwaarde dat u het oorspronkelijke product terug bezorgt aan 42195.

 

Binnen een termijn van 14 dagen na uw aanvraag tot wijziging van maat, zullen wij een product in de nieuwe maat verzenden. Deze nieuwe bestelling wordt eveneens beheerst door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Uw herroepingsrecht begint vervolgens opnieuw te lopen. Echter mag niet vergeten worden dat indien de klant het oorspronkelijke product niet retourneerde binnen 14 dagen, 42195 het recht heeft de kosten voor de nieuw geplaatste bestelling aan te rekenen.

 

Artikel 13      Aansprakelijkheid

 

Behoudens andersluidende expliciete vermelding in deze voorwaarden, is de aansprakelijkheid van 42195 aangaande elk product aangekocht op de site, beperkt tot de aankoopprijs daarvan.

 

Onverminderd het bovenstaande, zal onze aansprakelijkheid niet worden uitgesloten, noch beperkt worden in de volgende gevallen;

 • het overlijden of de lichamelijke schade veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers;
 • fraude of bedrog;
 • in elk geval waar beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid in strijd is met de grond van de wet.

 

42195 is niet aansprakelijk voor indirecte verliezen die het gevolg zijn van het oorspronkelijk verlies of de oorspronkelijke schade. Zo is de aansprakelijkheid van 42195 uitgesloten in de volgende gevallen;

 • inkomsten- of uitbatingsverlies;
 • verlies van contracten;
 • verlies van informatie;

In de mate als door de wet voorzien, zijn alle waarborgen uitgesloten met uitzondering van de waarborgen ten gunste van klanten en gebruikers die wettelijk gezien niet kunnen worden uitgesloten, noch beperkt worden (zoals de bepalingen in art. 1649 bis – 1649octies van het Belgisch burgerlijk wetboek).

 

Artikel 14      Overmacht

 

42195 is niet aansprakelijk voor het niet naleven of het vertraagd uitvoeren van verplichtingen gegrond in de overeenkomst, veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijze buiten onze controle liggen.

 

Overmacht betreft alle handelingen, gebeurtenissen, acties, uitblijven van acties of ongevallen die redelijkerwijze buiten onze controle liggen, en meer bepaald:

 • Staking, lock-out of andere vormen van sociaal protest.
 • Burgerlijke onrust, opstand, invasie, terroristische aanval of bedreiging, oorlog of dreiging

van of voorbereiding op oorlog.

 • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of ander natuurlijk onheil.
 • Incidenten of ongevallen bij vervoer ter water, lucht of grond, postvervoer of enig ander type van vervoer.
 • Onmogelijkheid om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.

 

Gedurende de periode van overmacht worden onze contractuele verplichtingen, voornamelijk de levering, geschorst. 42195 zal alle redelijke middelen aanwenden om de periode van overmacht ter beëindiging en zo niet een oplossing te vinden ter uitvoering van haar contractuele verplichtingen.

 

 

 

 

Artikel 15      Overdracht van rechten en verplichtingen

 

De overeenkomst is voor beide partijen bindend, met inbegrip van hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. De klant mag de overeenkomst of de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 42195.

 

42195 behoudt zicht het recht voor om eventuele vordering tot betalingen in verband met de bestelling en levering van goederen over te dragen aan derden.

 

Artikel 16      Gedeeltelijke nietigheid

 

Als één onderdeel van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard door de rechtbank of de wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht zonder beïnvloed te worden door genoemde nietigverklaring.

 

Artikel 17      Eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op de site van 42195 berusten bij 42195. Iedere gebruik van een logo, merk of de inhoud van de site, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren van voorgaand vermelde inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 42195.

 

Artikel 18      Ons recht om de voorwaarden te herzien

 

42195 heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde te herzien en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgave.

 

De klant is onderworpen aan deze Voorwaarden op het ogenblik dat hij een bestelling plaatst. De Voorwaarden hebben geen terugwerkende kracht, tenzij als de wet of de bevoegde overheden 42195 ertoe verplicht met terugwerkende kracht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal eender welke eventuele wijziging eveneens van toepassing zijn op bestellingen die de klant reed voorafgaand had geplaatst.

 

Artikel 19      Toepasselijk recht en rechtsmacht

 

Elk geschil tussen 42195 en de klant, met betrekking tot de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en valt onder de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van 42195.